Luisterplan vir die bediening

Gemeentes en lidmate wat by die aanvanklike skryf van die luistersiklus betrokke was, het gevra dat ons benewens die voorstelle vir groepe, individue en gemeentes, 'n paar ander opsies vir gemeentes gee hoe om dié luistersiklus te gebruik in hulle bedieningsplanne of programme.

Uiteraard is dit belangrik dat mense wat die luistersiklus gaan gebruik eers deur 'n toerustingsessie gaan. Die luistersiklus boekie is spesifiek klein genoeg gehou om sommer in 'n Bybel te kan pas en voortdurend gebruik te word. Veral in die begin is dit dus 'n handige hulpmiddel en kan groeplede jou verduidelikings makliker volg.


Hier is sewe kreatiewe idees wat gemeentes kan gebruik:


1. Vir Bybelstudie-, klein- en selgroepe, wyksbyeenkomste, bidure, familiebyeenkomste of huisgodsdiens.

Die luistersiklus kan te enige tyd vir 'n kort 60-minute-geleentheid gebruik word, waar julle as gelowiges sáám die Bybel wil lees en die Here wil aanbid. Die Skrifgedeelte wat gekies word, kan aansluit by die Sondag se erediens, of by 'n boek of program wat julle gebruik.

Vir 2008 word daar ook 'n spesiale boek vir families beplan (aan die hand van die luistersiklus) wat vir huisgodsdiens gebruik kan word. Bestel dit by Bybel-Media 0860 26 33 42. Meer inligting volg later.

Die luistersiklus word ook gebruik in die volgende uitgawes van die Leesroooster (BUVTON 021 808 3381) en die Woordwyser (Sinode van Oos-Transvaal 012 804 9543).


 


2. Vir persoonlike stiltetyd.

Jy kan jou normale stiltetydboek of Bybellees-program gebruik aan die hand van die luistersiklus.

Wees kreatief en gebruik die luistersiklus op verskillende maniere.

In 2007 is daar ook 'n boek spesifiek vir stiltetyd geskrywe deur Willem Nicol God praat - leef luisterryk - vir stiltetyd aan die hand van die luistersiklus wat die evangelie van Johannes deurwerk. Bestel by Bybel-Media 0860 26 33 42.


 


 

3. Vir kerkrade, kommissies (groepe, gemeentes, ringe of sinodes), diens-, leiers- of beplanningsgroepe.

Soos hierbo aangedui, kan die luistersiklus se breë bewegings sowel as die onderskeie stasies gebruik word om 'n geloofsonderskeidende gesprek met mekaar te hê.

'n Refleksiegroep wat voortdurend met mekaar praat oor die wyse waarop die luistersiklus werk en gebruik word, kan baie werd wees, veral as so 'n aanpak 'n integrale deel word van 'n groep, gemeente, ring of sinode se werkwyse.

In 2007 is daar ook 'n boek spesifiek vir vergaderings geskrywe deur Frederick Marais God praat - leef luisterryk - vir vergaderings aan die hand van die luistersiklus. Bestel by Bybel-Media 0860 26 33 42.


 


4. Vir eredienswerkgroepe.

Gebruik die Skrifgedeelte wat vir 'n spesifieke Sondag as preekteks gaan dien. Die tekskeuse kan volgens die groep se eie keuse of volgens die een of ander teksrooster wees:

Gebruik die eenvoudiger weergawe van die luistersiklus: Onthou om by die volgende geleentheid by stasie 1 met mekaar te deel wat julle ervarings tydens die vorige Sondag se erediens was (hoop én wanhoop!). Só kan ons ervaar dat ons weer ingenooi word om by God te kom rus en opnuut, met die oog op die volgende erediensgeleentheid, na Hom te luister.

Daar is 'n weeklikse eredienshulpmiddel (PowerPoint vir dataprojektors) wat die luistersiklus as vertrekpunt gebruik. Dit is beskikbaar by http://www.gemeentes.co.za.:
5. Vir kategesegroepe.

Julle kan die normale materiaal wat vir die kategese voorgeskryf word as riglyn gebruik en die byeenkoms volgens die luistersiklus-metode inrig:

Indien julle dit op 'n gereelde basis doen, kan julle by stasie 1 van die volgende geleentheid terugvoer gee oor wat julle intussen beleef het.


 


 

6. Vir gesprekke met ander groepe (vir fasiliteerders)

Soos hier bo aangedui, kan die luistersiklus se breë bewegings sowel as die onderskeie stasies gebruik word om 'n geloofsonderskeidende gesprek met twee of meer groepe te hê.

Kies vooraf (of voor die sessie begin) 'n vaardige begeleier of fasiliteerder wat vir al die groepe aanvaarbaar sal wees. Die persoon sal veral vir stasie 3-8 verantwoordelikheid aanvaar.

Herinner mekaar aan die begin van die sessie aan die waardes wat ons in die Seisoen van Luister probeer vestig: leerbaarheid, vertroue, deernis en openheid.

Motiveer mense om hulle stories en waarnemings eerlik te vertel, sonder om ander partye af te kraak of te na te kom. Onthou, ons moet sélf eers luister sodat ander die ervaring het dat hulle gehoor word, vóórdat hulle dit sal regkry om ook na óns te luister en óns te verstaan.

Waar dit gereeld gebeur, moet daar natuurlik by die volgende geleentheid se stasie 1 na die vorige geleentheid se leiding terugverwys word.

Vir 2007 is daar ook 'n boek spesifiek oor geloofsonderskeiding van moeilike en sensitiewe kwessies aan die hand van die luistersiklus geskrywe onder redaksie van Chris Jones God praat - leef luisterryk - vir Gesprek oor sensitiewe kwessies (met DVD). Bestel by Bybel-Media 0860 26 33 42.


 


7. Vir retraites (interaktief of persoonlik)

Normaalweg sal 'n retraite se inkleding bepaal word deur die persoon wat dit gaan begelei. Maar die luistersiklus kan baie effektief gebruik word in die beplanning van 'n stil retraite sowel as 'n interaktiewe retraite.

Hierdie wenke en nog vele meer verskyn in die eerste gedrukte produk vir die Seisoen van Luister: God praat - leef luisterryk - vir begeleiers.