Produkte

Prosesse

Hierdie is ’n verwerking van die idees wat ontstaan het in die gesprek oor hoe Ringsvergadering mbv die Luistersiklus verryk kan word tydens ’n gesprek op 8 Junie 2009 by Communitas. Kontak gerus vir Wilhelm Burger (Wes-en Suid-Kaap verteenwoordiger van die Seisoen van Luister) Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien vir verdere toeligting hieroor.

Hierdie voorstelle kan saam met die Power Point : Ringsittings 2009 van die Moderatuur (kommissieverslae) van die Wes-en Suid-Kaap gebruik word om julle Ringsitting te beplan. Die Power Point maak voorstelle oor onderwerpe wat tydens vanjaar se sitting bespreek kan word,  terwyl hierdie dokument voorstelle maak tov die inrigting van die Ringsvergadering.

Lees hierdie dokument as voorstelle en nie as voorskrifte nie!  Elke Ring se unieke situasie sal bepaal watter van die voorstelle kan werk en watter nie.

Aanbieding by die Gebedskonferensie 17-18 Februarie 2009 by Communitas

My poging vandag is glad nie om ’n omvattende of sistematiese teologie van gebed aan julle voorhou nie. Om egter te verstaan wat ons tydens die Seisoen van Luister doen, is dit tog belangrik om die teologiese grond daarvan te verstaan. Hierdie teologiese vertrek het welliswaar omvattende betekenis vir hoe ons gebed verstaan.

Die vraag word dikwels gevra of ons ons al regtig in ’n post-moderne era bevind? As ons nog nie daar is nie, is ons ten minste aan die wegbeweeg van die denkwyse van die modernisme na iets nuuts, ook in die beoefening van ons vroomheid of soos Calvyn dit noem, ons praxis pietatis.

Luisterplan vir die bediening

Gemeentes en lidmate wat by die aanvanklike skryf van die luistersiklus betrokke was, het gevra dat ons benewens die voorstelle vir groepe, individue en gemeentes, 'n paar ander opsies vir gemeentes gee hoe om dié luistersiklus te gebruik in hulle bedieningsplanne of programme.

Uiteraard is dit belangrik dat mense wat die luistersiklus gaan gebruik eers deur 'n toerustingsessie gaan. Die luistersiklus boekie is spesifiek klein genoeg gehou om sommer in 'n Bybel te kan pas en voortdurend gebruik te word. Veral in die begin is dit dus 'n handige hulpmiddel en kan groeplede jou verduidelikings makliker volg.


Hier is sewe kreatiewe idees wat gemeentes kan gebruik:


1. Vir Bybelstudie-, klein- en selgroepe, wyksbyeenkomste, bidure, familiebyeenkomste of huisgodsdiens.

Die luistersiklus kan te enige tyd vir 'n kort 60-minute-geleentheid gebruik word, waar julle as gelowiges sáám die Bybel wil lees en die Here wil aanbid. Die Skrifgedeelte wat gekies word, kan aansluit by die Sondag se erediens, of by 'n boek of program wat julle gebruik.

 • Gebruik stasie 1 en 2 om by die Here tot rus te kom. Vertel vir mekaar watter wanhoop, verwarring of hoop die week se gebeure by julle wakker gemaak het. Dink na oor die tyd van die kerkjaar en die boodskap wat dit vir julle het, of gebruik 'n uittreksel uit een van ons geloofsbelydenisse of uit 'n psalm.
 • Lees dan by stasie 3 die Skrifgedeelte wat in die boek/program aangegee word.
 • Wanneer julle by stasie 4 goed na mekaar geluister het, kan julle by stasie 5 alles lees en bespreek wat die boek/program oor die Skrifgedeelte te sê het. Julle kan ook dink aan ander wat nie daar by julle is nie en wat hulle oor dié Skrifgedeelte sou sê.
 • Daarná kan julle stasie 6-7 deurwerk en ontvang wat die Here vir julle sê. Sluit by stasie 8 af met 'n gebed, of met 'n ander afsluiting wat in die boek/program aangegee word.
 • Indien julle dit gereeld doen, kan julle by stasie 1 van die volgende geleentheid terugvoer gee oor wat julle intussen beleef het.
Vir 2008 word daar ook 'n spesiale boek vir families beplan (aan die hand van die luistersiklus) wat vir huisgodsdiens gebruik kan word. Bestel dit by Bybel-Media 0860 26 33 42. Meer inligting volg later.

Die luistersiklus word ook gebruik in die volgende uitgawes van die Leesroooster (BUVTON 021 808 3381) en die Woordwyser (Sinode van Oos-Transvaal 012 804 9543).

 


2. Vir persoonlike stiltetyd.

Jy kan jou normale stiltetydboek of Bybellees-program gebruik aan die hand van die luistersiklus.

 • Gebruik stasie 1 en 2 om by die Here tot rus te kom, moontlik met 'n teks of aanhaling uit jou stiltetydboek.
 • Lees dan by stasie 3 die Skrifgedeelte(s) wat in die boek/program aangegee word.
 • Wanneer jy goed stilgestaan het by stasie 3, kan jy stasie 4 verbygaan en by stasie 5 alles lees wat die boek/program oor die Skrifgedeelte of onderwerp te sê het. Jy kan ook dink aan wat ander oor dié Skrifgedeelte sou sê.
 • Daarna kan jy stasie 6-7 deurwerk en ontvang wat die Here vir jou sê. Sluit by stasie 8 af met 'n persoonlike gebed of een wat in die boek/program aangegee word.
Wees kreatief en gebruik die luistersiklus op verskillende maniere.
 • Gebruik dit byvoorbeeld een keer per week volledig en bring só 'n n inspirende uur saam met die Here deur.
 • Ander kere kan jy net stasie 1, 2 , 3 en 8 gebruik, en die volgende dag stasie 5, 6 en 7, met dieselfde Skrifgedeelte.

In 2007 is daar ook 'n boek spesifiek vir stiltetyd geskrywe deur Willem Nicol God praat - leef luisterryk - vir stiltetyd aan die hand van die luistersiklus wat die evangelie van Johannes deurwerk. Bestel by Bybel-Media 0860 26 33 42.

 


 

3. Vir kerkrade, kommissies (groepe, gemeentes, ringe of sinodes), diens-, leiers- of beplanningsgroepe.

Soos hierbo aangedui, kan die luistersiklus se breë bewegings sowel as die onderskeie stasies gebruik word om 'n geloofsonderskeidende gesprek met mekaar te hê.

 • Doen stasie 1 en 2 om tot rus te kom.
 • Vertel vir mekaar wat julle beleef in julle gebied. Gee 'n tyd van stilte dat elkeen kan oorweeg watter Skrifgedeelte die Here nóú op hul hart lê.
 • Lees/deel dit dan met mekaar op dieselfde wyse as wat julle sou gedoen het met 'n voorafgekose Skrifgedeelte (stasie 3 en 4).
 • Stasie 5 kan 'n wonderlike geleentheid wees om ander stemme (die onderskeie gemeenskappe waarin ons woon, verskillende tipes lidmate, verskilllende tipes gemeentes, ander sinodale gebiede, ens) aan die orde te stel.
 • Stasie 6 word 'n geloofsonderskeidende gesprek, waarin die Skrifgedeeltes weer gelees en die wyse waarop dit julle ruk en/of troos onderskei word.
 • Stasie 7 en 8 is die plek waar besluite geneem en die impak daarvan verreken word, en waar meganismes in plek gestel word om ondersteunend te kan opereer. Waar dit gereeld gebeur, moet daar natuurlik by die volgende geleentheid se stasie 1 terugverwys word na die vorige geleentheid se leiding.

'n Refleksiegroep wat voortdurend met mekaar praat oor die wyse waarop die luistersiklus werk en gebruik word, kan baie werd wees, veral as so 'n aanpak 'n integrale deel word van 'n groep, gemeente, ring of sinode se werkwyse.

In 2007 is daar ook 'n boek spesifiek vir vergaderings geskrywe deur Frederick Marais God praat - leef luisterryk - vir vergaderings aan die hand van die luistersiklus. Bestel by Bybel-Media 0860 26 33 42.

 


4. Vir eredienswerkgroepe.

Gebruik die Skrifgedeelte wat vir 'n spesifieke Sondag as preekteks gaan dien. Die tekskeuse kan volgens die groep se eie keuse of volgens die een of ander teksrooster wees:

 • Woordwyser (Sinode van Oos-Transvaal - http://www.sinoos.co.za ) maak die keuse van 'n Skrifgedeelte volgens die lectio continua-beginsel (werk bv stapsgewys deur 'n Bybelboek). Dié sinode het ook baie bruikbare Bybelskoolmateriaal wat by dieselfde webtuiste verkry kan word.
 • Leesrooster (Buvton - http://academic.sun.ac.za/buvton of http://www.leesrooster.org.za) maak die keuse van 'n Skrifgedeelte volgens die Bybeldele wat in die spesifieke tyd van die kerkjaar relevant is (bv Advent of Pinkster). Hulle gebruik die teksrooster wat wêreldwyd gebruik word en bekend staan as die Revised Common Lectionary (vgl bv by http://www.textweek.com).
Gebruik die eenvoudiger weergawe van die luistersiklus:
 • Werk deur stasies 1-4 op die normale manier.
 • By stasie 5 kan julle spesifiek dink aan hoe ander gemeentelede (of selfs mense in julle gemeenskap) na die Skrifgedeelte sou luister.
 • Werk deur stasie 6 om te kan onderskei wat die één ding uit die gedeelte is wat die Here op julle hart lê en waarom die erediens gebou kan word.
 • Wanneer julle dan by stasie 7 en 8 kom, kan julle meer spesifiek dink aan wat die moontlikhede is wat die Here vir die gemeente vir Sondag se erediens oopmaak, en hoe die gemeente daarop sou kon antwoord. Dit kan rigting gee aan die keuse van liedere, die verloop van die liturgie, die inskakeling van gemeentelede (getuienisse, bedieninge, gebede, ens) en die Woordverkondiging in die erediens.
Onthou om by die volgende geleentheid by stasie 1 met mekaar te deel wat julle ervarings tydens die vorige Sondag se erediens was (hoop én wanhoop!). Só kan ons ervaar dat ons weer ingenooi word om by God te kom rus en opnuut, met die oog op die volgende erediensgeleentheid, na Hom te luister.

Daar is 'n weeklikse eredienshulpmiddel (PowerPoint vir dataprojektors) wat die luistersiklus as vertrekpunt gebruik. Dit is beskikbaar by http://www.gemeentes.co.za.:5. Vir kategesegroepe.

Julle kan die normale materiaal wat vir die kategese voorgeskryf word as riglyn gebruik en die byeenkoms volgens die luistersiklus-metode inrig:

 • Gebruik stasie 1 en 2 om by die Here tot rus te kom. Vertel vir mekaar watter wanhoop, verwarring of hoop die week se gebeure by julle wakker gemaak het. Dink na oor die tyd van die kerkjaar en die boodskap wat dit vir julle het.
 • Lees dan by stasie 3 die Skrifgedeelte(s) wat in die kategese-materiaal aangegee word.
 • Wanneer julle by stasie 4 goed na mekaar geluister het, kan julle by stasie 5 alles lees en bespreek wat die kategese-materiaal oor die betrokke Skrifgedeelte of onderwerp te sê het. Julle kan ook dink aan wat ander wat nie daar by julle is nie oor dié Skrifgedeelte of onderwerp sou sê.
 • Daarna kan julle stasie 6-7 deurwerk en ontvang wat die Here vir julle sê. Sluit by stasie 8 af met 'n gebed, of enige ander afsluiting wat in die materiaal aangegee word.

Indien julle dit op 'n gereelde basis doen, kan julle by stasie 1 van die volgende geleentheid terugvoer gee oor wat julle intussen beleef het.

 


 

6. Vir gesprekke met ander groepe (vir fasiliteerders)

Soos hier bo aangedui, kan die luistersiklus se breë bewegings sowel as die onderskeie stasies gebruik word om 'n geloofsonderskeidende gesprek met twee of meer groepe te hê.

Kies vooraf (of voor die sessie begin) 'n vaardige begeleier of fasiliteerder wat vir al die groepe aanvaarbaar sal wees. Die persoon sal veral vir stasie 3-8 verantwoordelikheid aanvaar.

Herinner mekaar aan die begin van die sessie aan die waardes wat ons in die Seisoen van Luister probeer vestig: leerbaarheid, vertroue, deernis en openheid.

Motiveer mense om hulle stories en waarnemings eerlik te vertel, sonder om ander partye af te kraak of te na te kom. Onthou, ons moet sélf eers luister sodat ander die ervaring het dat hulle gehoor word, vóórdat hulle dit sal regkry om ook na óns te luister en óns te verstaan.

 • Gebruik stasie 1 en 2 om tot rus te kom. Wees sensitief daarvoor dat daar verskillende spiritualiteite sal wees en verskillende verwagtings by die mense sal voorkom. Gee ook aan verskillende leiers uit die groepe 'n kans om by die eerste twee stasies leiding te neem.
 • Vertel vir mekaar wat julle onderling van mekaar beleef. Let daarop dat die stories vertel word sonder dat ander nou direk daarop reageer.
 • Gee 'n tyd van stilte sodat elkeen kan oorweeg watter Skrifgedeelte die Here nóú op hulle hart lê. Lees/deel dit dan met mekaar op dieselfde wyse as wat julle sou gedoen het met 'n voorafgekose gedeelte (stasie 3 en 4).
 • Stasie 5 kan 'n wonderlike geleentheid wees om ander stemme (die onderskeie gemeenskappe waarin ons woon, verskillende tipes lidmate, verskilllende tipes gemeentes, ander sinodale gebiede, verskillende gelowe, ens) aan die orde te stel.
 • Stasie 6 word 'n geloofsonderskeidende gesprek, waarin die Skrifgedeeltes weer gelees en die wyse waarop dit julle ruk en/of troos onderskei word.
 • Stasie 7 en 8 is die plek waar besluite geneem en die impak daarvan verreken word, en meganismes in plek gestel word om ondersteunend te kan opereer.
Waar dit gereeld gebeur, moet daar natuurlik by die volgende geleentheid se stasie 1 na die vorige geleentheid se leiding terugverwys word.

Vir 2007 is daar ook 'n boek spesifiek oor geloofsonderskeiding van moeilike en sensitiewe kwessies aan die hand van die luistersiklus geskrywe onder redaksie van Chris Jones God praat - leef luisterryk - vir Gesprek oor sensitiewe kwessies (met DVD). Bestel by Bybel-Media 0860 26 33 42.

 


7. Vir retraites (interaktief of persoonlik)

Normaalweg sal 'n retraite se inkleding bepaal word deur die persoon wat dit gaan begelei. Maar die luistersiklus kan baie effektief gebruik word in die beplanning van 'n stil retraite sowel as 'n interaktiewe retraite.

 • Gebruik aan die begin stasie 1 en 2 om tot rus te kom. Dit kan persoonlik gedoen word, óf as deel van 'n groep (interaktiewe retraite).
 • Raak eenkant en alleen stil en skryf onder gebed en met diep nadenke die dinge neer wat op jou hart lê. Gee ruim tyd hiervoor.
 • Begin dié dinge een vir een deurbid. Skryf veral Skrifgedeeltes neer wat in die proses deur die Here op jou hart gelê word.
 • Kies dié gedeelte(s) wat jou die meeste aanspreek en lees dit persoonlik deur (hardop as dit kan). Volg die riglyne by stasie 3 om na die gedeelte te luister.
 • Indien dit 'n interaktiewe retraite is, kan hierna weer saamgekom word om die Skrifgedeeltes met mekaar te deel. Vertel vir mekaar watter gedagtes, beelde of vrae daarin gehoor is (stasie 4).
 • Indien daar van 'n stil retraite gebruik gemaak word met die opsie van 'n gesprek met 'n begeleier, kan dié sessie saam met die begeleier gedoen word.
 • Stasie 5 kan 'n wonderlike geleentheid wees in 'n interaktiewe retraite om ander stemme (ook dié van die ander deelnemers aan die retraite) aan die orde te stel.
 • In 'n stil retraite kan dit weer persoonlik of onder begeleiding gedoen word.
 • Stasie 6 kan 'n wonderlike geloofsonderskeidende gesprek word by 'n interaktiewe retraite, waarin die Skrifgedeeltes wéér gelees en die wyse waarop dit julle ruk en/of troos onderskei word. By 'n stil retraite kan dit 'n gesprek met 'n begeleier of met die Here self wees.
 • Stasie 7 en 8 is die plek waar besluite geneem word, persoonlik, saam met 'n begeleier, of as deel van 'n groep, en die impak en betekenis daarvan verreken word.
Hierdie wenke en nog vele meer verskyn in die eerste gedrukte produk vir die Seisoen van Luister: God praat - leef luisterryk - vir begeleiers.
LUISTERRYKE VERGADERINGS
 

Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien en die Seisoen van Luister span bied tans toerusting aan in die hou van luisterryke vergaderings - die volgende een is in:

 • Wes-en Suid-Kaapland 9-11 Junie Stellenbosch - VBO week Communitas. Kontak Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien vir inskrywings.

Die vorige twee was in:

Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien


1. BUITELYNE VAN DIE TOERUSTING

2. INLEIDING VAN DIE HANDLEIDING

3. EKSTRA BRONNE


1. Buitelyne

Die buitelyne van die 3-dag toerusting aan die hand van die Seisoen van Luister produk: God praat - leef luisterryk: vir vergaderings is as volg:

Inhoudsopgawe:

1.   Inleiding

2.   Praktiese vrae oor Luisterende Geloofsonderskeiding

3.   Jou verhaal met geloofsonderskeiding (Gevallestudie)

4.   Vertigo-Leierskap en Disoriëntasie

                                                            a.   Jou reaksies in Vertigo situasies

                                                            b.    Kan ons leer uit die Handelinge-Vertigo?

5.   Geloofsonderskeiding

                                                            a.      Geloofsonderskeiding en versoekings

                                                            b.    Voorbeelde van Godsvrae

                                                            c.    Benaderings tot geloofsonderskeiding

6.             Beweging 1: Rus

7.   Stasie 1: Om tot rus te kom

                                                            a.   Vertrouensverhoudings konstitueer kerklike vergaderings

                                                            b.    Drie praktyke om verhoudings op vergaderings te verbeter of tot rus te kom by mekaar

                                                                      i.      Eggo: Om te beweeg van debat na dialoog

                                                                      ii.      Bevestiging: Om te beweeg van intimidasie na vrymoedigheid

                                                                      iii.      Empatie: Om te beweeg van die saaklike na die persoonlike

8.   Stasie 2: Ingegaan in God se tyd

                                                            a.   Om God in ons verhaal te ontdek

                                                            b.    Chronos en Kiaros tyd

9.            Beweging 2: Hoor

10.Stasie 3: Luister na God se woord

                                                            a. Formatiewe lees van die Bybel

                                                            b. Om deur die Woord “ge-decenter”  te word

                                                            c. Wandel in die woord

11. Stasie 4: Luister na mekaar

                                                            a. Waarom sukkel ons so om na mekaar in die kerk te luister?

                                                            b. Vyf style van dominerende luister

12. Stasie 5: Luister na die ander en die tye

                                                            a Vra om mag weg te gee

                                                            b. Om dapper genoeg te wees om te luister na mense buite die gemeente

13. Stasie 6:  Luister weer na die Woord

                                                            a. Missio Dei

                                                            b. Bewegings van die Gees

                                                            c. Konsensus?

                                                            d. Die verskillende gesigte van konsensus

                                                            e. Wat maak ons as daar ’n gebrek aan konsensus is!

 14. Beweging 3: Leef

15. Stasie 7: Fokus op wat God nou doen

                                                            a. Antwoord op God wat God nou doen

                                                            b. Hoe lyk God se agenda?

16. Stasie 8: Antwoord met ons lewe

                                                            a. Wie moet ons bevestig om die ons oortuigings te beliggaam?


2. Inleiding

Die INLEIDING van die Handleiding lees as volg:

Hierdie Handleidng is bedoel om gemeenteleiers se kapasiteit te bou om in hulle leierskap in die gemeente op ’n luisterende manier in die geloof te onderskei. Die handleiding word gebruik saam met die Seisoen van Luister publikasie, God praat leef luisterryk: vir vergaderings (BM, Wellington, 2007).

Geloofsonderskeiding is ’n noodsaaklike kapasiteit van gemeenteleierskap wat agter weë gelaat is in tye toe ons gedink het dat ons die antwoorde vir die uitdagings  van gemeentes besit en eintlik net moet praat oor hoe ons ons bediening kan verbeter en meer effektief kan maak.  In sulke tye oorwin die vraag na effektiwiteit die dieper vrae na God, die identiteit en roeping van die gemeente.  Dit het nou (gelukkig) verander.  Ons word op allerlei maniere gedwing om aan die identiteits- en roepingsvrae aandag te gee.  Vir hierdie vrae is daar nie vinnige pasklaar antwoorde wat ons uit ’n boek kan aflees en toepas in die gemeente nie.  Trouens dit is juis hierdie skynbaar pasklaar antwoorde wat gemeenteleiers mislei in die verkeerde rigting, want Einstein was reg toe hy opgemerk het dat jy nie antwoorde kan vind in die denkraamwerk wat juis die probleem geskep het nie. 

Die praktyk van geloofsonderskeiding is ’n manier waarop gemeenteleiers op ’n  konkrete en werkbare manier hulle verantwoordelikheid as leiers kan uitleef sonder om in die strik van vinnige en kort antwoorde te trap.  Ons ervaring is waar gemeentes hulle leiers se kapasiteit om in die geloof te onderskei bou, dit wonderlike en soms onverwagse gevolge het.  Baie gemeenteleiers met wie ons al hierdie pad gestap het, ervaar dat hulle hiermee ’n manier gevind het waarop hulle hulle geloofsoortuigings en die praktiese gemeenteleierskap met mekaar kan versoen.  Gemeenteleierskap word langs hierdie weg nie ’n dreinering van my geloof nie maar ’n ontdekking van nuwe geloofshorisonne.

Die proses en oefeninge wat in hierdie handleiding voorgestel word sluit direk aan by die Luistersiklus soos ontwerp deur die Seisoen van Luister. Daarom noem ons die proses Luisterende Geloofsonderskeiding.  Hierdie is daarom nie die enigste en finale woord oor geloofsonderskeiding nie, maar wel ’n bydrae vanuit die hoek van ’n luisterende gemeenskap.  Luisterende kapasiteit, het ons in die Seisoen ontdek, kan net gebou word deur self betrokke te wees daarby en dit in te oefen en oor ons gebrek aan luister na te dink.  Om te probeer luister is een van die grootste uitdagings wat byna alles van persoonlike en publieke lewe raak. In hierdie prosesvoorstel is ons daarom nie net met die gemeente en die Here se opdrag aan die gemeente besig nie, maar ook met onsself, ons eie verhaal en die pad wat die Here met ons geloop het.

Hiermee wil ons ook dankie sê vir die ontwerpspan van die Seisoen van Luister waarvan ons die voorreg het om deel van te wees.  Dit het ons lewens verander en hopelik meer luisterryk gemaak.

Frederick Marais en Nico Simpson

Lydenstyd 2008


Hierdie is 'n uittreksel uit 'n handleiding vir Vlieëniers.  Die Vertigo-ervarings beskryf m.i. hoe leiers dikwels voel in tye van disoriëntasie - en die vraag is dan of hulle die instrumente vertrou en natuurlik wat hulle werklike instrumente is.  Indien ons net die instrumente van lidmaat behoeftes in sulke tye lees, soos wat ons "gut"-reaksie dikwels is, ontspoor die gemeente m.i. ernstig en sal ons moet leer om soos die vlieëniers te vertrou op die geloofsonderskeidende instrumente wat die Woord en die Gees vir ons gee.
Hierdie liturgie is 'n baie goeie afsluiting van 'n vergadering of 'n naweek beplanning.

Hierdie liturgie kan óf by die begin van die vergadering (stasie 1) óf aan die einde (by stasie 7) gebruik word.

WERKSWINKEL ORANJE-VRYSTAAT 2-4 JUNIE 2008
 
 
  As deel van die Seisoen van Luister het sowat twintig predikante en een Saakgelastigde van so ver as Van Zylsrus, Gauteng, Aliwal Noord, Aberdeen, Hopetown, Kathu, en someer, vanaf 2-4 Junie op ’n koue en nat Mooigenoeg naby Bloemfontein saam geluister en gedink hoe om kerkvergaderings meer sinvol in te rig. Dr Frederick Marais van Stellenbosch het op sy kenmerkende manier dié uiters stimulerende werkswinkel aangebied.

Aan die hand van die Luistersiklus van die Seisoen van Luister is op ’n praktiese en inspirerende wyse aandag gegee aan “geloofsonder-skeiding in vergaderings”. Geloofsonderskeiding is ’n geloofsgewoonte of ’n manier van dink.

Dit is ’n proses om saam bewus te raak van wat die Here besig is om te doen.

 
 

Telkens wanneer ons oor sake nadink, die Woord lees met die doel om so weer op Christus se spoor te kom, kies ons om die kruis konkreet te maak in ons lewens. Om kerkrade en leiers weer opgewonde te maak oor kerkvergaderings; om vergaderings ’n belewenis te maak waarin kerkrade geestelik groei; om konflik en spanning tussen kinders van die Here met kerkvergaderings en leiersbyeenkomste te verminder en selfs uit te skakel, is dit so nodig dat predikante luisterend in die geloof kan onderskei.

Die werkwinkel Luisteryke Vergaderings is daarom ’n tydige, praktiese, inspirerende, geloofsverrykende geleentheid wat predikante en gemeenteleiers nie moet misloop nie.

Hansie Swart - Fauna