Die nuwe kerkjaar het begin.  Hier is die eerste deel van die kerkjaar se beplande fokustekste tot en met die derde Sondag van Epifanie.  Soos ons die PowerPoint en Word files plaas, sal ek die skakels na die PowerPoint (2003 formaat) hieronder plaas.  Geseënde vakansietyd en mag Kersfees in besonder 'n Geseënde Christusfees wees!
  1. Eerste Sondag in Advent – Matteus 24:36-44 – 28 November
  2. Tweede Sondag in Advent – Matteus 3:1-12 – 5 Desember
  3. Derde Sondag in Advent – Matteus 11:2-11 – 12 Desember
  4. Vierde Sondag in Advent – Matteus 1:19-25 – 19 Desember
  5. Kersfees – Psalm 97 – 25 Desember
  6. Sondag ná Kersfees – Hebreërs 2:10-18 – 26 Desember
  7. Epifaniefeesdiens – Matteus 2:1-12 – 2 Januarie 2011
  8. Eerste Sondag ná Epifanie – Jesaja 42:1-9 – 9 Januarie 2011
  9. Tweede Sondag ná Epifanie – 1 Korintiërs 1:1-9 – 16 Januarie 2011
  10. Derde Sondag ná Epifanie – 1 Korintiërs 1:10-18 – 23 Januarie 2011

Kommentaar 

 
# Samesmelting van Vryburg en Vryburg-Oos GemeentesMarthinus Coreejes 2011-04-07 12:44
Chris,

Twee van ons gemeentes op Vryburg het saamgesmelt, en ek was bevoorreg om deel van die wonderlike ondervinding te wees. Baie dankie vir week 9 en 10 se verwerking en inhoud. Ek het dit uit die aard van die saak aangepas, maar dit het wonderlik ingepas by die aktualiteit van ons eenwordings proses. God sien ver vooruit - en ek kon nie twee beter teksgedeeltes kies om aan te pas nie. Baie dankie. Ek bid vir jou en jou span die Here se verligtende en verrykende seën toe.

Vryburg-Harmonie Gemeente
 
 
# EenwordingWebmeester 2011-04-07 12:50
Wonderlike nuus, klasmaat! Baie seën vir die saamloop in die eenwording. Groete, Chris
 
 
# Samesmelting van Vryburg en Vryburg – Oos gemeentesMarthinus Coreejes 2011-04-07 12:58
In die geskiedenisboek e staan dit sò opgeteken:
“Op 14 Julie 1883 is op Vryburg, in die nuwe Republiek Stellaland, in ’n tent die eerste vergadering gehou om planne te beraam vir die bearbeiding van die inwoners van die Republiek.
’n Versoekskrif is opgestel en voorgelê aan ’n vergadering op Potchefstroom onder die voorsitterskap van ds CW du Toit. Die vergadering het besluit om ’n gemeente te stig en die naam van die gemeente “werd vastgesteld als de Ned. Herv. of Ger. Gemeente van Vrijburg”. In dieselfde jaar word die naam verander na “de Christelijke Gemeente van Stellaland”. In 1887 is die naam van die gemeente weer na Vryburg verander. In 1913 is die nuwe en sierlike pastorie voltooi. “

“Die volgende gemeentes het van Vryburg afgestig:
Deben 1909
Stella 1919
Kameelboom 1943
Mispa (later Louwna) 1950
Vryburg-Wes 1961
Vryburg-Oos 1961”
Miskien sal julle verstaan as ek sê dat ek hier met gemengde gevoelens skryf. Die gebeure van die afgelope tyd het my baie laat dink aan die woorde van Jesus in Johannes 12: 24 en 25
Dít verseker Ek julle: As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. 25 Wie sy lewe bo My liefhet, verloor dit; en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo My liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou….

Sterf eers aan jouself, en dan sal jy jou lewe behou. Om te kan lewe, moet jy maar eers sterwe . Ons het dit presies so ervaar. Hier is ‘n uittreksel uit van die korrespondensie tussen die twee gemeentes:

“Ons, die kerkraadslede van Vryburg Moedergemeente het gisteraand, 01/11/10 eenparig besluit dat ons nie langer selfstandig wil bly voortbestaan nie. Die implikasie van die besluit is dat ons as Vryburg Moedergemeente sal ophou bestaan.
Ons wil met hierdie skrywe ’n versoek tot u as gemeente rig - en dit is ’n saak waaroor ons baie gedink, en gebid het.
Sal u dit nie asseblief oorweeg om met ons saam te smelt nie?
Sodoende kan ons saam een totaal nuwe gemeente stig. Samesmelting sal dus beteken dat Vryburg Moedergemeente en Vryburg - Oos Gemeente, afsonderlik sal ophou bestaan, en dan saamkom (saamsmelt) om‘n totaal nuwe gemeente te vorm”
Op die aand van 02/11/10 het Vryburg – Oos kerkraadsvergad ering gehou. Op die aand sou die inhoud van die advertensie vir Vryburg – Oos se nuwe leraar afgehandel word om deurgestuur te word na die Kerkbode vir publikasie.
Vryburg – Oos se mense is ‘n klomp saamstaners, en het vir baie jare saamgestaan om selfstandig te bly voortbestaan – en hulle kon ook met die fondse in hul belegging bly voortbestaan, met ‘n pastorale hulp. Die Here doen egter sy eie wonderwerke – op sy tyd, en op sy manier. Die Kerkraad het op hierdie aand eenparig besluit om nie te beroep nie, maar om ook op te hou om te bestaan,en om saam te smelt – om saam in die grond te val en te sterwe.
Ons samesmeltingspr oses het dus op 02/11/10 begin, en ons kon by die Ringvergadering (waar die samesmelting goedgekeur is) op 17 Januarie 2011 as volg verslag doen:
Die proses van samesmelting tussen die twee gemeentes (Vryburg en Vryburg-Oos) is aangepak en afgehandel volgens die voorskrifte van die “Reglement vir die vermeerdering, kombinering, eenwording en same-smel¬ting van gemeentes” van die Algemene Sinode. Dr A J Swanepoel het op versoek van die twee gemeentes, en met die goedkeuring van die Ring, as fasaliteerder opgetree.

Ons nuwe gemeente se naam is “ Vryburg Harmonie Gemeente “ Ons gee al die eer aan die Here wat werklik vooruit gestap het in die hele proses. Ons samesmeltingspr oses het op 02 November2010 begin, en word op 01 Maart 2011, met die aanvang van die nuwe finansiële jaar afgehandel. Dit was aangrypend om Sy leiding te kon ervaar, en om deel te kon wees van die proses. ’n Mens voel baie klein in die teenwoordigheid van so ’n groot God.
In my hart weet ek dat hierdie samesmelting niks minder as ’n wonderwerk is nie.

• Ons twee gemeentes kon op hierdie stadium bly voortbestaan – en ons eie ding doen. Oos gemeente was enig geval oorgehaal om selfstandig aan te gaan –
• Ons twee kerkrade kon met die opstel van die akte van samesmelting bly vasklou het aan alles wat ons het, want daar was letterlik twee van alles ter sprake. Twee gemeentetradisi es, twee gemeentegeskied enisse, twee pastorië, twee kerkgeboue, twee kerksale, twee stelle personeel, twee bankrekenings – maar hulle het in onselfsugtighei d besluit om die pad te loop –
• Ons gemeentenaam is ons fokus – HARMONIE !
Ons amptelike samesmelting het op 1 Maart 2011 plaasgevind. Op die 4de Maart het ons dankfees basaar gehou, en die oggend van die 6de was ons erediens ingerig as ’n samesmeltingsfe es.
Twee van ons oudste lidmate, oom Tommie Kruger (van ou Moeder) en oom Johan Botma (van ou Oos) het elk die kerk binnegekom met ’n kers – en die twee kerse het een groot kers kom aansteek. Daarna het elke persoon sy kers uitgeblaas. Vryburg Moedergemeente is uitgedoof, en Vryburg – Oos gemeente is uitgedoof - nadat Vryburg – Harmonie aangesteek is. Hierdie kers gaan voortaan altyd by ons eredienste brand.
Ons kon hierdie het geleentheid meemaak met al ons broers en susters van die ander twee N G Gemeentes in die dorp

So baie dinge het begin saamvloei – dit laat ’n mens eintlik sprakeloos:
• Ons eredienste is opnuut ‘n fees. Ons is ‘n klomp mense saam wat die Here aanbid – nie twee klompies op hulle eie nie. Ons gemeentesang gee hoendervleis – ons kon die kitare en keybord uithaal wat so lank onder stof gelê het -

• Ons kategeseskool is ‘n fees, want met die samesmelting is mense saamgevoeg met ongelooflike ywer en passie vir die kategese – en ons kinders geniet dit.


• Ons vrouediens is opgewonde en vol planne vir die nuwe jaar –

• Ons kon ‘n jeugwerkerspos skep – dit was die droom van Vryburg – Oos gemeente, en ons kon dit uivoer. Die verhaal daar rondom is net so aangrypend:

Die AGS gemeente in die dorp het gedurende 1997 met ‘n jeugsentrum begin, met ‘n jeugpastoor wat die bediening behartig het. Chris Botma (die huidige jeugpastoor) het egter uit eie oorweging, nog voordat die nuus van ons samesmelting rugbaar geword het, om redes van sy eie, bedank as jeugpastoor by die AGS gemeente. Ons het hom dadelik genader, en tans is hy ons jeugwerker, en die kinders is gaande oor hom!!! Hy het sederdien al sy bande met die AGS verbreek, en het nog voor die samesmelting, die drie formuliere van eenheid onderteken, en is na ‘n oriënteringspro ses (uit oa Heyns se dogmatiek!!!) opgeneem as lidmaat van ons gemeente – ouderling met opdrag die Jeug. Hy beplan om sy studies buitemuurs voort te sit (hy het ‘n BTH grad) om uiteindelik as leraar in die NGK opgeneem te word. Ons kinders is gaande oor hom!!! Hy het die afgelope vakansie waargeneem in die gemeente, met uitstaande terugvoering.

• Ons eerste volwaaardige kerkraadsvergad ering was ‘n belewenis – soveel so dat ons besluit het om die kerkgebou van ou Oos gemeente aan die plaaslike VGK gemeente te skenk!!! Die besluit was eenparig – en die gemeente beplan om met pinksterfees hul nuwe kerkgebou in te wy – en dit gaan ‘n gesamentlike erediens wees van ons twee gemeentes. Vergete is die duiwelse bohaai oor Belhar !!! Dis net die saak van die Here wat seëvier. Ons voorwaarde vir die skenking is samewerking – Ds Basil Willemse en sy kerkraad is baie opgewonde hieroor.

• Ons het nog baie planne vir die toekoms – en sal julle ingelig hou. Ons Harmonie kerkraad wil ‘n boodskap die wêreld instuur – gaan sterwe eers, en begin dan eers sinvol te lewe !!!L M Coreejes
 
 
# Samesmelting bring nuwe energieWebmeester 2011-04-07 12:59
Ek is regtig bly om van julle proses te hoor. Baie seën en wysheid word julle toegebid vir die nuwe pad wat julle gaan loop. Heerlik om op 'n manier betrokke te wees deur die materiaal wat ons ontwikkel! Chris van Wyk
 
Error: Directory path specified is not a directory: /usr/www/users/gemeen/Powerpoint