Paassondag en Pinkstersondag omraam die oudste en belangrikste seisoen in die kalender, Pinksterfees, ‘n periode van vyftig dae. Oorspronklik is daar nie net na die laaste dag as "Pinkster" verwys nie, maar na die hele seisoen. Die Engelse Pentecost kom van die Grieks - pentecoste - wat "vyftig" beteken.

Die Pinksterfees was oorspronklik ‘n Joodse fees, een van die drie groot feeste wat volwasse mans moes bywoon in Jerusalem: Paasfees, Pinksterfees en Huttefees. Pinkster was die naam wat Griekssprekende Jode gegee het aan die Dag van die Eerste Vrugte of Fees van die Weke (Shabuoth), die oesfees waarvan Lev 23:16 praat. Gedurende die eerste eeu nC het die Jode hierdie fees begin assosieer met die ontvangs van die Wet op die berg Sinai. Christene het die parallel getrek tussen die Jode se ontvangs van die wet en hulle ontvangs van die Gees.  Dit kan selfs moontlik wees dat Paulus na hierdie kontras verwys in 2 Korintiërs 3:7-8: "Die wet  ... het in heerlikheid gekom ... Hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie?".

Dit is belangrik om te onthou dat die 50 dae tussen Paasfees en Pinksterdag, dan ook nie net oor Jesus en meer spesifiek oor sy opstanding handel nie. Dit is ‘n tyd waar die werk van al drie Persone in die Godheid gevier word.  Dit gaan oor God as Vader, Skepper en Herskepper wie se verlossingsplan deur Christus en die Gees waar word. Dit gaan oor Christus wat opgestaan en so die oorwinning oor die dood bekragtig het. Dit gaan ook oor die Heilige Gees wat aan ons geloof skenk en wat die koninkryk van God deur ons laat kom. Die Gees skakel ons by God se plan in: as ontvangers én verspreiders van die Nuwe Lewe in Christus.

Omdat die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag van meet af aan gelowiges aan mekaar verbind het, kan ‘n mens sê dat die kerk op hierdie dag gebore is. Pinksterdag is op ‘n manier die verjaardag van die kerk!

Interessant is dat Hemelvaart en Pinksterdag aanvanklik saam gevier, sodat die indruk nie geskep word dat die dissipels op 'n stadium totaal van God verlaat is nie. Later is die twee vierings geskei.  Vandag is Hemelvaart in ons tradisie die begin van Pinkstertyd wat uitmond op Pinksterdag, wat baie keer met Nagmaal en ook ekumenies met Pinkstersaamtrekke gevier word.